กฎเกณฑ์ของชมรมคนรักสุขภาพ

กฎเกณฑ์ของชมรมคนรักสุขภาพและคำแนะนำบางประการนี้ คัดลอกมาจาก หนังสือ "ดุจดวงแก้ว" จัดพิมพ์โดย ดร.ประสิทธิ์ ศรีสุวรรณ

1. สมาชิกชมรมคนรักสุขภาพ พึงให้การเคารพสถานที่ ซึ่งแม่ชีเมี้ยนและหลวงพ่อนิพนธ์ ได้ก่อตั้งขึ้นมา เพื่อการฟื้นฟูสุขภาพของทุกคน ด้วยการอยู่ในความสงบ สำรวม และให้เกียรติแก่กันตามสมควร ไม่พูดคุย ส่งเสียงด้งเอะอะ ก่อความเสียหายหรือรบกวนสมาธิของผู้อื่น ตลอดจนพึงปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของชมรมฯ การสวดมนต์ ก็เพื่อให้เกิดสมาธิและระลึกถึงบุญคุณของแม่ชีเมื้ยนผู้ค้นพบสูตรยาสมุนไพร และหลวงพ่อนิพนธ์ผู้นำสูตรยาดังกล่าวมารักษาเพื่อนมนุษย์ จึงขอให้ทำจิตใจให้สงบและมีสมาธิเพื่อชีวิตที่มีทุกข์จะได้สงบโรคภัยไข้เจ็บจะได้สงบลง

2. การฟื้นฟูสุขภาพของสมาชิกชมรมฯ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพราะยึดมั่นในอุดมการณ์ของแม่ชีเมื้ยน ที่จะนำสูตรยาสมุนไพรที่ค้นพบมาช่วยในการรักษาเพื่อนมนุษย์ โดยจะไม่รับผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ทั้งในทางวัตถุ เช่น เงินทองหรือสิ่งของ และในทางใจ เช่น สรรเสริญ บารมี ชื่อเสียงเพราะจะทำให้เกิดความโลภขึ้นมาในจิตใจ แล้วจะเกิดความเสื่อมในการบำบัดรักษา สิ่งแลกเปลี่ยนที่ต้องการจากท่านก็คือ ขอให้ท่านเป็นคนดี ปรับปรุงตัวเองให้เป็นคนดีในทุกกิจกรรม กระทำดีต่อตัวเองและผู้อื่น ด้วยการเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่ดีมาเป็นพฤติกรรมในทางสร้างสรรค์

3. ยาสมุนไพรที่ใช้ในการฟื้นฟูสุขภาพ ทั้งที่กินและอบ ไม่ใช่ยาวิเศษที่จะรักษาการเจ็บป่วยของท่านให้หายได้ แต่อยู่ที่ท่านจะต้องพึ่งตัวเอง ช่วยตัวเองและรับผิดชอบตัวเอง ตามหลักพระพุทธศาสนาท่านจะต้องมีความเลื่อมใสศรัทรา และเชื่อมั่นในตัวผู้ค้นพบและนำสูตรยาสมุนไพรมาใช้ ซึ่งผ่านการทดลองจนได้รับรางวัลแมกไซไซมาแล้ว ดังนั้นการฟื้นฟูสุขภาพจึงต้องอาศัยองค์ประกอบสองอย่างได้แก่ การกินและอบยาสมุนไพร กับการมีจิตใจที่เชื่อมั่นในตัวผู้ค้นพบและนำสูตรยามารักษา จึงต้องพึ่งตัวเอง รักษาตัวเอง ต่อสู้กับตนเอง ต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บด้วยการกินยาสมุนไพรด้วยความมานะอดทน

4. การฟื้นฟูสุขภาพ กระทำโดยการปรับสมดุลของร่างกายและจิตใจด้วยการขจัดสิ่งไม่ดีออกทั้งทางกายและทางใจ ทางกายก็ด้วยการกินยาสมุนไพรและอบสมุนไพรเพื่อถอนสิ่งไม่ดีออกมา ยาสมุนไพรจะช่วยชำระกายและทำให้สดชื่นขึ้น ส่วนการขจัดสิ่งไม่ดีทางใจก็ด้วยการต่อสู้กับจิตใจของตัวเองในการเผชิญกับเหตุการณ์หรือปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น จากการสร้างพลังใจขึ้นมาและคิดถึงภาระหน้าที่ควรกระทำในอนาคต โดยการสัญญากับตัวเองว่า จะเป็นคนดีในการกระทำต่างๆสิ่งนี้จะทำให้มีพลังใจ เข้มแข็งมั่นคง และแน่วแน่ จนทำให้ท่านสามารถช่วยตัวเองได้ และจะช่วยนำทาง คุ้มครอง ป้องกันท่านได้

5. ในการกินยาและอบสมุนไพร สมาชิกชมรมฯ จะต้องมารับและอบสมุนไพรด้วยตนเองทุกสัปดาห์ จนครบคอร์ส และกินยาทุกวันตามคำแนะนำ ถ้ากินยาสมุนไพรไม่ได้ การรักษาก็จะไม่ได้ผลทั้งนี้เพราะยาสมุนไพรอาจกินได้ยากมากสำหรับบางคน แต่ถ้าใจสู้แล้วฝืนกินเข้าไปให้ได้ และมีความอดทนต่อผลของการชำระล้างของยา ที่อาจกลายเป็นความทุกข์ทรมาน เช่น การอาเจียน การนอนไม่หลับ ฯลฯ เหล่านี้ การฟื้นฟูย่อมได้ผล เพราะตามหลักของธรรมชาติบำบัดนั้น ยาสมุนไพรจะช่วยปรับสมดุลให้แก่อวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายดุลภาพไป จากนั้นร่างกายก็จะสร้างภูมิคุ้มกันโรคขึ้นมาใหม่ นับเป็นการแก้ที่ต้นเหตุ การจะหายจากโรคจึงต้องกินยาสมุนไพรจนครบคอร์ส และอบสมุนไพรซึ่งต้องมีสมาธิและความสงลเงียบด้วย เป็นการอยู่กรรม โดยสำรวจตนเองว่า ได้ทำสิ่งใดที่ไม่ดีมาบ้างแล้วจะทำสิ่งที่ดีๆ ในอนาคตอย่างไร ทั้งนี้เพื่อขจัดสารพิษหรือชำระล้างทางกาย ตามธรรมเนียมไทยโบราณ รวมทั้งการมีจิตใจเชื่อมั่น อดทน และต่อสู้กับยา โดยอธิฐานถึงผู้ค้นพบและผู้นำสูตรยามาใช้รักษา อนึ่ง ท่านไม่ควรให้ผู้อื่นมารับยาแทน หรือรับยาไปให้ผู้อื่น

6. ยาสมุนไพรกับยาแพทย์แผนปัจจุบัน เป็นของแสลงต่อกัน เข้ากันไม่ได้ เพราะยาสมุนไพรแก้ที่ต้นเหตุของโรค ตามหลักของธรรมชาติบำบัด ส่วนยาแพทย์แผนปัจจุบันนั้นแก้ที่ปลายเหตุ ด้วยการคุมอาการของโรค การรักษาผู้ที่กินยาแพทย์แผนปัจจุบันอยู่ จะเหนื่อยกว่าเท่าที่ควร เพราะต้องกินยาสมุนไพรเข้าไปชำระล้างสารเคมีออกมาให้หมดเสียก่อน แล้วจึงมาเริ่มต้นปรับสมดุลของร่างกาย ด้วยยาสมุนไพรกันใหม่ ดังนั้นระหว่างการฟื้นฟูสุขภาพจึงไม่ควรกินยาแพทย์แผนปัจจุบัน อย่างไรก็ตามความเจริญของแพทย์แผนปัจจุบันบางอย่างก็ช่วยในการฟื้นฟูสุขภาพ เช่น การผ่าตัดกระดูก การถ่ายเลือด เป็นต้น

7. การทำงานเล็กๆน้อยๆ นับเป็นส่วนหนึ่งของการฟื้นฟูสุขภาพ ทั้งทางกายและทางใจ เพราะจะช่วยฝึกสมาธิ ความมุ่งมั่น ความอดทน ตลอดจนช่วยให้มีการไหลเวียนของพลังงาน และป้องกันความเบื่อหน่าย ที่สำคัญก็คือ การบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม หรือการทำงานเพื่อสาธารณกุศลนั้น ถือเป็นกระบวนการในการฟื้นฟูสุขภาพที่จำเป็น รวมทั้งมีส่วนในการช่วยเปลี่ยนพฤติกรรมของคนเราด้วย อนึ่ง กิจกรรมเช่นนี้ไม่ใช่เรื่องของการใช้ให้ผู้ป่วยทำงาน ในทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้ แต่ก็เพื่อผลดีต่อตนเอง เพราะเป็นขั้นตอนหนึ่งของกระบวนฟื้นฟูสุขภาพ

8. สมาชิกใหม่ควรศึกษาให้เข้าใจถึงอุดมการณ์ กฎเกณฑ์ และคำแนะนำต่างๆ ของชมรมฯ รวมทั้งหลักการและวิธีการ ขั้นตอนสำคัญๆ ในกระบวนการฟื้นฟู โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาการและการแก้ไขที่เกิดขึ้นจากการกินยาสมุนไพรมาก่อน

9. ไม่มีการฟื้นฟูใดๆ ที่จะรับประกันความสำเร็จ ในการรักษาโรคแก่ทุกๆ คนได้ เพราะขึ้นอยู่กับตัวของท่านเอง แต่ชมรมคนรักสุขภาพจะพยายามโดยทุกวิถีทาง ที่จะช่วยให้ท่านได้หายจากการเจ็บป่วยโดยหาวัตถุดิบและจัดให้มีสิ่งแวดล้อมที่แต่ละคนจะช่วยตัวเองขึ้นมาได้ ตามความตั้งใจของตนเอง ในระหว่างการฟื้นฟู หากท่านได้รับความทุกข์ทรมาน เสียชีวิต ทรัพย์สินของท่านเสียหายหรือสูญหาย ทางชมรมฯ และอาสาสมัครของเราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ท่านหรือผู้เกี่ยวข้องจะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายไม่ได้

ถ้าทุกๆ ท่านปฏิบัติได้ตามกฎเกณฑ์และคำแนะนำทั้ง 9 ข้อด้านบนนี้ได้ ผลสำเร็จย่อมอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแล้วละครับ

ขอให้บุญรักษาทุกๆ ท่าน

ติดต่อสั่งซื้อสินค้า หาโปรโมชั่น Sesamix-Z และ สารสกัดเซซามินสูตรที่ดีที่สุด โทรหาเรา 086 6O4 7O44